Les Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l'organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Es reuneixen un cop al mes, la setmana abans del ple municipal. Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d'actuació, ostenten les atribucions següents:

  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
  • El seguiment de la gestió de l'Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.
  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple i els regidors i regidores que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Servir de marc per a que els regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se'ls haurà de facilitar pel seu President en els termes i amb els límits establerts a aquest Reglament, i per que aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons