Oficina Municipal d'Habitatge

L'Oficina Municipal d'Habitatge és un servei que, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, es posa en marxa amb l'objectiu de millorar i facilitar l'accés a l'habitatge i la rehabilitació dels edificis a Palafrugell. Aquest servei ofereix informació sobre la normativa existent i la tramitació dels ajuts i les subvencions disponibles.

Funcions bàsiques

 • Funcions relatives a la rehabilitació d'habitatges
 • Informació, gestió i tramitació dels ajuts a la rehabilitació d'habitatges
 • Gestió i tramitació de les Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació per habitatge usat
 • Fomentar la recuperació i rehabilitació dels edificis
 • Vetllar pel manteniment i conservació dels edificis catalogats i protegits conjuntament amb l'Àrea d'Urbanisme, en especial la Secció de Patrimoni

Funcions relatives a la millora de l'accés a l'habitatge

 • Informació general sobre temes d'habitatge
 • Informació sobre les promocions d'habitatges d'obra nova sotmesos a algun tipus de protecció pública, tant de compra com de lloguer (promoció pública i privada)
 • Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya i estudi de necessitats
 • Informació sobre els ajuts vigents per facilitar l'accés a l'habitatge, de compra o de lloguer
 • Dinamització del mercat de lloguer, tot posant en contacte l'oferta i la demanda d'habitatges, amb la creació de la Borsa Municipal
 • Gestió del Parc municipal d'habitatge social
 • Servei Municipal d'Intermediació en matèria d'habitatge

Serveis gratuïts per als propietaris d'habitatges que els vulguin llogar

 • Informació i assessorament jurídic
 • Tramitació, gestió i redacció de contractes, i seguiment de la relació contractual
 • Assegurança jurídica i multirisc durant dos anys
 • Avalloguer
 • Control de pagament del lloguer
 • Seguiment del bon ús de l'habitatge i mediació durant la vida del contracte

Oficina Municipal d'Habitatge

Carrer Martí Jordi Frigola, locals 38 i 39 (Centre Comercial Les Palmeres). 17200 Palafrugell
Tel. 972 300 708
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d'atenció al públic
dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13h, i dimarts de 9 a 18h (excepte agost)

Serveis

Programa de Mediació per al Lloguer Social

Persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans dependents d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació. Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i defensa jurídica, l'avalloguer i ofereixen assessorament, tot de manera gratuïta, preus de lloguer per sota de mercat. Per als demandants d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i gaudeixen de rendes de lloguer per sota de mercat.

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya

Registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d'inscripció i s'hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles. Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. Una vegada inscrits, poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió. La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

Ajuts per a l'adquisició d'habitatges nous amb protecció oficial

Ajuts consistents en poder optar a un préstec convingut per a l'adquisició d'habitatges amb protecció oficial nous en qualsevol dels tres règims existents: de règim especial, general o de preu concertat.

Promocions d'habitatge protegit

Tramitació de les sol·licituds de totes les persones interessades dins convocatòria oberta. Les sol·licituds han de complir amb els requisits i bases de cada promoció.

Tràmits

Cèdules de segona ocupació

Document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula s'anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Cèdules de primera ocupació

Document administratiu que acredita que els habitatges de nova construcció o que són el resultat d'una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació, que compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades. En aquests casos només es fa la recollida i registre i s'envia a l'Agència de l'Habitatge de Girona.

Ajuts i subvencions

Convocatòria de Prestacions per al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. Ajut de mínim 20 euros i 200 euros mensuals en funció dels ingressos de la unitat de convivència i sempre complint els requisits de la convocatòria en període obert.

Aquest servei el poden demanar els majors d'edat que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer (prestació aprovada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'any 2012 i que no fa més de quatre anys que la rep) poden gaudir-ne l'any 2013 si continuen complint els requisits.

Prestacions d'urgència especial per al pagament del lloguer, presentació de sol·licituds dins convocatòria oberta amb un seguit de requisits que cal complir.

Són prestacions a fons perdut que s'atorguen a persones que han contret deutes per rebuts impagats en relació amb l'habitatge de rendes de lloguer o quotes d'amortització del préstec hipotecari, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència. Persones que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en els casos de dació en pagament, degudament acreditats. La quantia màxima de la prestació és de 3.000 euros en tots els casos.

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Ajuts destinats a rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial. Concretament, per a actuacions relacionades amb patologies, deficiències i risc, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?