Subvencions per al pagament del lloguer 2018

Es podran sol·licitar fins al 29 de juny

Es tracta d'una convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer, oferta per la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Persones destinatàries

Persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits

 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l'ajut).
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que els de l'any 2016 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme). Per calcular el límit d'ingressos no es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència) i s'inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 • Acreditar que l'arrendatari ha pagat la fiança a l'arrendador.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 500 euros en el cas de la demarcació de Girona. El el cas de famílies nombroses, 900 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • Al rebut hi ha de constar com a mínim qui el paga, qui cobra i l'import del lloguer i el concepte. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

Termini de presentació

El termini de presentació s'inicia el 19 de maig i finalitza el 29 de juny de 2018. ambdós inclosos.

Ingressos computables i límits

El límit màxim d'ingressos de la UC que permet l'accés a la priorització de l'ajut (LIUC), es determina en funció dels membres de la UC, expressat en nombre de vegades l'IRSC anual segons:

 • 1 persona adulta, límits 1,41 vegades l'IRSC.
 • Per cada persona addicional 0,46 vegades l'IRSC.
 • Excepcionalment, si un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors, no s'ha exhaurit la dotació pressupostària, podran resultar beneficiaries les UC amb ingressos no superiors a 2,80 IRSC.

Import de la subvenció

 • Aquesta subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Quantia: 40% de l'import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 euros anuals.
 • Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.
 • Per els contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2018 i la data en que s'acaba el termini de presentació de sol·licituds: la prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2018 (import màxim 200 euros mensuals).

Més informació

Oficina Municipal d'Habitatge
Carrer de Jordi Martí Frigola (Centre Comercial Les Palmeres), locals 38 i 39
Tel. 972 300 708
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Horari
dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 13 h
dimarts, de 9 a 18 h

Palafrugell, vist des de la Torre de Can Mario

Darrera actualització

divendres, 25 maig 2018 09:11

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons