Ple del mes de juliol

Ordre del dia

El dimarts 25 de juliol de 2017, a les 19.30 h, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
3. Festes Locals anys 2018. Aprovació.
4. Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança reguladora de les unions civils de parella de Palafrugell.
5. Correcció de l'acord del Ple de data 27 de juny de 2017. Punt núm 7: Modificació de les designacions dels representants en els ens participants, subpunt 7.7 Comissió d'avaluació i seguiment del Pla de Barris.
6. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts reguladors de les competències i l'organització dels Consell de gestió i participació dels nuclis costaners de Calella, Llafranc, Tamariu i nucli separat de Llofriu.
7. Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència. Aprovació inicial.
8. Reclamació Generalitat de Catalunya DPT Ensenyament (BCN). Aprovar Bonificació ICIO.
9. Expedient 026/2017 Modificació pressupostària per aplicació del superàvit de l'exercici 2016 a reduir endeutament (BBVA 2013).
10. Expedient 027/2017 Modificació pressupostària per suplement de crèdit amb baixes per anul·lació (museu-plànols i projectes tècnics)
11. Expedient 028/2017 Modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdits extraordinaris mitjançant a càrrec del Romanent de tresoreria per a despeses generals (despeses de personal).
12. Procediment fiscalització i control financer de contractes administratius i subvencions. Finalització expedient

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
13. Annex a l'inventari de camins municipals de Palafrugell. Aprovació definitiva.
14. Conveni urbanístic entre els ajuntaments de Palafrugell i de Begur, en relació a l'execució d'obres de vialitat al sector SUD 1.1 Pi Verd Est al terme municipal de Palafrugell i al barri de Sant Josep d'Esclanyà, al terme municipal de Begur. Aprovació inicial.
15. Agrupació de dues finques de titularitat municipal situades al Paratge de Santa Margarida, a Palafrugell. Aprovació definitiva.
16. Projecte de reparcel·lació voluntària PAU a1.39 a/b Bruguerol Sud – Pozo Alcón, a Palafrugell. Aprovació inicial.
17. Recepció parcial de les obres d'urbanització del PAU a2.6, carrers Tordera, El Salvador i Dèntol, a Tamariu. Aprovació.
18. Modificació puntual del Projecte executiu d'urbanització de la unitat d'actuació Ub 3.8z, a la Muntanya de Sant Sebastià, a Llafranc. Aprovació definitiva.
19. Sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en el marc del Projecte Treball als Barris 2017. Aprovació.
20. Sentència referida a l'Àrea d'Urbanisme i Obres. Coneixement.

B) PART DE CONTROL

21. Mocions.
21.1 Moció institucional per demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el manteniment de l'IES Frederic Martí Carreras com a centre d'alta complexitat.
21.2 Moció del Grup Municipal del PSC a Palafrugell, en relació a la lluita contra la pobresa energètica i el foment de l'eficàcia energètica.
21.3 Moció del Grup Municipal d'Entesa a Palafrugell per a una escola inclusiva.
22. Informes.
23. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

dimarts, 25 juliol 2017 09:59

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?